O škole

Profil absolventa

Absolvent naší školy je žák s všeobecným přehledem, hlubšími znalostmi v oborech ze svých okruhů zájmů, s plynulou angličtinou umožňující studium např. na zahraničních středních školách a se vztahem ke sportu, který ho bude provázet celý život.

 • znám své silné i slabé stránky a umím s nimi pracovat
 • znám okruh svého zájmu, vím, jak se v něm mohu rozvíjet a co pro dosažení svých cílů udělat
 • přijímám vlastní svobodu i odpovědnost za svůj život a své činy
 • vím, že věci mohu měnit a můj život i vzdělávání je v mých rukou
 • uvědomuji si důležitost mezilidských vztahů a k ostatním se chovám s respektem
 • přirozeně zpracovávám nepřeberné množství informací, podnětů a poznatků, se kterými denně přicházím do kontaktu
 • umím spolupracovat i pracovat samostatně a efektivně komunikovat
 • umím kriticky zpracovávat informace a vím, jak se učit
 • rád sportuji a trávím čas se svými přáteli a blízkými

Koncepce výuky

 • česko-anglická výuka od 1. třídy
 • menší počty dětí ve třídě
 • komplexní výuka - propojení výuky napříč tématy a třídami 
 • rozvoj kompetencí a práce se silnými stránkami 
 • individuální přístup
 • nastavení vlastních cílů na tripartitách
 • respektující přístup
 • vnitřně motivované učení
 • učení venku formou exkurzí a jiných mimoškolních aktivit
 • pohyb a sport součást dne
 • tandemová výuka
 • diferenciální výuka
 • projektové dny
 • formativní hodnocení
 • na 2. stupni možnost zaměřit se na předměty, které jsou dítěti blízké 
 • zapojení dětí do chodu školy
 • rodinná atmosféra - rodiče jako součást školy a jiných školních a mimoškolních aktivit

Hlavní pilíře

Kompetence

Osvojování klíčových kompetencí je celoživotní proces. Zvládnout vyřešit konflikt, respektovat názor druhých, či vědomí toho, čeho chceme v životě dosáhnout a jaké hodnoty jsou pro nás důležité.

 • dávat věci do souvislostí, myšlení a uvažování
 • objevování - konzultovat s experty
 • komunikace - naslouchat, prezentovat, formulovat myšlenky a pocity
 • rozumět ve více jazycích
 • obhajovat a argumentovat vlastní názor 
 • adaptace 
 • nalézat nová řešení kooperace 
 • udržovat kontakty
 • (ne)posuzovat 
 • (ne)hodnotit 
 • řešit konflikty
 • práce - ovládat a umět vytvářet projekty
 • být schopen spolupracovat

Znalosti a vědomosti

Učivo je integrováno do výukových témat, ve kterých je propojené učivo z různých předmětů. Poznatky nejsou předávány izolovaně ale komplexně. Žáci tak mohou nahlížet na věci z celkového pohledu. Témata jsou pro žáky motivující, blízká jejich životu a zábavná. 

 • chyba jako proces učení
 • tripartity 
 • projektové dny
 • tandemová výuka 
 • integrovaná tématická výuka
 • individuální přístup a spolupráce s rodiči
 • hodnotové vzdělávání

Angličtina

Výuka angličtiny probíhá od první třídy. Rodilý mluvčí vytváří přirozené jazykové prostředí a pro děti je pak jazyk běžný komunikační prostředek. Chceme, aby si jazyk osvojili přirozeně při běžném denním chodu.

 • přirozeně mluvit anglicky při volnočasových aktivitách a doprovodných předmětech
 • komunikace v AJ na 1. stupni 30-40%
 • komunikace v AJ na 2. stupni 50%

Pohyb a sport

Umět překonávat překážky. Jednou prohrát naopak pocítit úspěch. Kooperovat, domlouvat se, nevzdávat se. Hýbat se a vědět, co mě baví. Sport jako součást mého života. 

 • navýšená časová dotace tělocviku
 • lyžák pro všechny ročníky
 • tenis
 • multifunkční hřiště
 • pravidelné běžkařské výjezdy
 • pravidelné sportovní odpoledne
 • cyklistické aktivity
 • turistika
 • plávání
 • sportovní kroužky 

Týdenní výukový plán

PředmětTřída
1.2.3.4.5.6.-9.
Český jazyk4+44+44+44+44+44+4
Matematika4+14+14+14+14+14+1
Anglický jazyk2+94+94+95+95+95+9
Centra aktivit (ČJ, M, Odborné) část AJ888888
Umění (v AJ)333333
Pohybové aktivity a sport (v AJ)4+24+24+24+24+24+2

Odpolední klub

V rámci školního klubu budou děti moci využívat sportovní hřiště a tělocvičnu. Tenisový kurt zejména v letní sezóně. V případě zájmu se dále děti budou moci zapojit do jednotlivých dílčích projektů, předběžně zatím v těchto oblastech:

 • tvorba školních novin
 • zahradničení
 • údržba a zvelebování okolí školy
 • provoz kavárny
 • pořádání výstav, workshopů a přednášek

Týdenní chod školy

Obsah v přípravě

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
     
     
     
     

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 4.9.2023

Podzimní prázdniny - 26.10. a 27.10.2023

Vánoční prázdniny - 23.12.2023 - 2.1.2024 (výuka od st. 3.1.2024)

Konec prvního pololetí - 31.1.2024

Pololetní prázdniny - 2.2.2024

Začátek druhého pololetí - 1.2.2024

Jarní prázdniny - 19.2. - 25.2.2024

Velikonoční prázdniny - 28.3.2024 - 1.4.2024

Konec druhého pololetí - 28.6.2024

Hlavní prázdniny - 29.6. - 1.9.2024

Ředitelská volna nejsou dopředu vyhlašována. V případě, že dojde k nenadálým událostem a nebude možné výuku realizovat, bude ředitelské volno využito a rodiče budou včas informováni.